Danh mục sản phẩm Teclock

Dial Thickness Gauge     
     
  Model Graduation
  (mm)
  SM-112 0.01
  SM-112LS 0.01
  SM-112LW 0.01
  SM-112-3A 0.01
  SM-112-80g 0.01
  SM-112P 0.01
  SM-112FE 0.01
  SM-112AT 0.01
  SM-112D 0.01
  SM-528 0.01
  SM-528LS 0.01
  SM-528LW 0.01
  SM-528-3A 0.01
  SM-528-80g 0.01
  SM-528FE 0.01
  SM-114 0.01
  SM-114LS 0.01
  SM-114LW 0.01
  SM-114P 0.01
  SM-124 0.01
  SM-124LS 0.01
  SM-124LW 0.01
  SM-125 0.01
  SM-125LS 0.01
  SM-125LW 0.01
  SM-1201 0.001
  SM-1201LS 0.001
  SM-1201LW 0.001
  SM-1201L 0.001
  SM-1202L 0.001
  SM-130 0.01
  SM-130LS 0.01
  SM-130LW 0.01
  SFM-627 0.01
  TPM-116 0.01
  TPM-617 0.01
  TPM-618 0.01
  TPD-617J 0.01
  TPD-618J 0.01
  SMD-540S2 0.01
  SMD-540S2-LS 0.01
  SMD-540S2-LW 0.01
  SMD-540S2-3A 0.01
  SMD-550S2 0.01
  SMD-550S2-LS 0.01
  SMD-550S2-LW 0.01
  SMD-550S2-3A 0.01
  SMD-540J 0.01
  SMD-550J 0.01
  SMD-565J 0.001
  SMD-565J-L 0.001
  SMD-130J 0.01
  PG-01J PF-01J
     
     
  PG-02J PF-02J
     
  PG-11J PF-11J
  PG-12J PF-12J
     
  PG-13J PF-13J
  PG-14J PF-14J
     
  PG-15J PF-15J
     
     
  PG-16J PF-16J
     
     
  PG-17J PF-17J
     
  PG-18J PF-18J
     
   
  PG-20J
  PGM-20-5 10±2kPʢa  20gfʣ
  PGM-20-8 10±2kPʢa  51gfʣ
  M-112LS 0.01
  M-528LS 0.01
  M-114LS 0.01
  M-124LS 0.01
  M-130LS 0.01
  M-1201LS 0.001
  MD-540S2-LS 0.01
  D-550S2-LS 0.01
  -112LW 0.01
  M-528LW 0.01
  MD-540S2-LS 0.01
  D-550S2-LS 0.01
  -112LW 0.01
  M-528LW 0.01
  M-124LW M-130LW M-1201LW  
  MD-540S2-LW D-550S2-LW  
  M-114LW M-124LW M-130LW M-1201LW  
  MD-540S2-LW D-550S2-LW  
  -112-3A M-528-3A  
  MD-540S2-3A  
Dial Depth Gauge     
     
  Model Graduation
  ʢ̼̼ʣ
  DM-210 0.01
  DM-211 0.01
  DM-213 0.01
  DM-214 0.01
  DM-250 0.01
  DM-220 0.01
  DM-221 0.01
  DM-223 0.01
  DM-224 0.01
  DM-230 0.01
  DM-233 0.01
  DM-234 0.01
  DM-295 0.01
  DM-273 0.01
  DM-280 0.01
  DM-283 0.01
  DM-251 0.01
     
  DM-252 0.01
  DM-264 0.01
  DM-293 0.01
  DM-210P 0.01
  DM-250P 0.01
  DM-223P 0.01
  DM-224P 0.01
  DMD-210S2 П2.5
  DMD-211S2 П2.5
  DMD-213S2 П5.2
  DMD-250S2 П2.0
  DMD-252S2 П8.0
  DMD-2100S2 П2.5
  DMD-2110S2 П2.5
  DMD-2130S2 П5.2
  DMD-2500S2 П2.0
  DMD-2520S2 П8.0
  DMD-210S2 0.01
  DMD-211S2 0.01
  DMD-213S2 0.01
  DMD-250S2 0.01
  DMD-252S2 0.01
  DMD-2100S2 0.001
  DMD-2110S2 0.001
  DMD-2130S2 0.001
  DMD-2500S2 0.001
  DMD-2520S2 0.001
  DMD-210J 0.01
  DMD-211J 0.01
  DMD-213J 0.01
  DMD-214J 0.01
  DMD-215J 0.01
  DMD-240J 0.01
  DMD-241J 0.01
  DMD-293J 0.01
  DMD-2100J 0.001
  DMD-2150J 0.001
  DMD-2400J 0.001
  DMD-2410J 0.001
  DM-210  
  DM-210P  
  DMD-210S2  
  DMD-210J  
  DMD-2100S2  
  DMD-2100J  
  DM-211  
  DMD-211J  
  DMD-211S2  
  DMD-2110S2  
  DM-213  
  DM-214  
  DM-223  
  DM-224  
  DM-233  
  DM-234  
  DM-223P  
  DM-224P  
  DM-293  
  DMD-213S2  
  DMD-213J  
  DMD-2130S2  
  DMD-214J  
  DMD-215J  
  DMD-2150J  
  DMD-293J  
  DM-250  
  DM-250P  
  DMD-250S2  
  DMD-2500S2  
  DM-251 П5.2
  DM-252  
  DMD-252S2 П8.0
  DMD-2520S2  
  DM-273 П5.2
     
  DM-280 П3.0
     
  DM-283 П8.0
  DM-264 П2.0
  DMD-240J П2.5
  DMD-2400J
  DMD-241J П5.2
  DMD-2410J  
  IM-1 0.1
  IM-2 0.1
  IM-4 0.01
  IM-5 0.01
  IM-1 35
  IM-2 35
  IM-4 35
  IM-5
  ZS-423 2.5
  ZS-424 3.5
  ZS-425 4.5
  ZS-426 5.5
  ZS-427 5.5
  ZS-428 5.5
  ZS-429 5.5
  ZS-408 3
  ZS-409 5.5
  ZS-410 6
  ZS-411 6
  ZS-412 6
  ZS-413 7
  ZS-414 15
  ZS-415 23
  ZS-416 31
  ZS-417 39
  ZS-418 47
  ZS-423 20~23
  ZS-424 22~25
  ZS-425 24~27
  ZS-426 26~29
  ZS-427 28~31
  ZS-428 30~33
  ZS-429 32~35
  ZS-408 30~38
  ZS-409 36~44
  ZS-410 42~50
  ZS-411 48~56
  ZS-412 54~62
  ZS-413 55~73
  ZS-414 71~89
  ZS-415 87~105
  ZS-416 103~121
  ZS-417 119~137
  ZS-418 135~153
  IM-880 0.01
  IM-881 0.01
  IM-882 0.01
  ZS-423 20~23
  ZS-424 22~25
  ZS-425 24~27
  ZS-426 26~29
  ZS-427 28~31
  ZS-428 30~33
  ZS-429 32~35
  ZS-408 30~38
  ZS-409 36~44
  ZS-410 42~50
  ZS-411 48~56
  ZS-412 54~62
  ZS-413 55~73
  ZS-414 71~89
  ZS-415 87~105
  ZS-416 103~121
  ZS-417 119~137
  ZS-418 135~153
  ZS-423 19.3ʙ20.7
  ZS-423 20.3ʙ21.7
  ZS-424 21.3ʙ22.7
  ZS-424 22.3ʙ23.7
  ZS-425 23.3ʙ24.7
  ZS-425 24.3ʙ25.7
  ZS-426 25.3ʙ26.7
  ZS-426 26.3ʙ27.7
  ZS-427 27.3ʙ28.7
  ZS-427 28.3ʙ29.7
  ZS-428 29.3ʙ30.7
  ZS-428 30.3ʙ31.7
  ZS-429 31.3ʙ32.7
  ZS-426 32.3ʙ33.7
  ZS-426 33.3ʙ34.7
  ZS-427 34.3ʙ35.7
  ZS-408 29.3ʙ38.7
  ZS-409 35.3ʙ44.7
  ZS-410 41.3ʙ50.7
  ZS-411 47.3ʙ56.7
  ZS-412 53.3ʙ62.7
  ZS-413 54.3ʙ73.7
  ZS-414 70.3ʙ89.7
  ZS-415 86.3ʙ105.7
  ZS-416 102.3ʙ121.7
  ZS-417 118.3ʙ137.7
  ZS-418 134.3ʙ153.7
  ZS-423 34~37
  ZS-424 36~39
  ZS-425 38~41
  ZS-426 40~43
  ZS-427 42~45
  ZS-428 44~47
  ZS-429 46~49
  ZS-423 48~51
  ZS-424 50~53
  ZS-425 52~55
  ZS-426 54~57
  ZS-427 56~59
  ZS-428 58~61
  ZS-429 60~63
  ZS-423 62~65
  ZS-424 64~67
  ZS-425 66~69
  ZS-426 68~71
  ZS-427 70~73
  ZS-428 72~75
  ZS-429 74~77
  ZS-423 76~79
  ZS-424 78~81
  ZS-425 80~83
  ZS-426 82~85
  ZS-427 84~87
  ZS-428 86~89
  ZS-429 88~91
  ZS-408 60~68
  ZS-409 66~74
  ZS-410 72~80
  ZS-411 78~86
  ZS-412 84~92
  ZS-408 90~98
  ZS-409 96~104
  ZS-410 102~110
  ZS-411 108~116
  ZS-412 114~122
  ZS-408 120~128
  ZS-409 126~134
  ZS-410 132~140
  ZS-411 138~146
  ZS-412 144~152
  ZS-413 151~169
  ZS-414 167~185
  ZS-415 183~201
  ZS-416 199~217
  ZS-417 215~233
  ZS-418 231~249
  ZS-413 247~265
  ZS-414 263~281
  ZS-415 279~297
  ZS-416 295~313
  ZS-417 311~329
  ZS-418 327~345
  GM-1 0.1
  GM-2 0.1
  GM-3 0.1
  GM-8 0.1
  GM-9 0.1
  GM-11 0.1
  GM-20 0.1
  GM-21 0.1
  GM-22 0.1
  GMD-1J 0.1
  GMD-2J 0.1
  GMD-8J 0.1
  FM-20 Internal
  FM-25 External
     
Bore Gauge (CD type)     
     
    Measuring Range (mm)
  Model
  CD-35 18-35
  CD-60 35-60
  CD-150 50-150
  CD-160 100-160
  CD-250 160-250
  CD-400 250-400
  CD-35S 18-35
  CD-60S 35-60
  CD-150S 50-150
  CD-160S 100-160
  CD-250S 160-250
  CD-400S 250-400
  CD-35F 15ʙ35
  CD-60F 35ʙ60
  CD-150F 50ʙ150
  CD-35FS 15ʙ35
  CD-60FS 35ʙ60
  CD-150FS 50ʙ150
     
Dial Tension Gauge     
     
  Model Graduation
  DTN-5 2mN
  DTN-10 5mN
  DTN-30 10mN
  DTN-50 0.02N
  DTN-100 0.05N
  DTN-150 0.05N
  DTN-300 0.1N
  DTN-500 0.2N
  DTN-10G 5mN
  DTN-30G 10mN
  DTN-50G 0.02N
  DTN-100G 0.05N
  DTN-150G 0.05N
  DTN-300G 0.1N
  DTN-500G 0.2N
  DT-5 0.2gf
  DT-10 0.5gf
  DT-30 1gf
  DT-50 2gf
  DT-100 5gf
  DT-150 5gf
  DT-300 10gf
  DT-500 20gf
  DT-10G 0.5gf
  DT-30G 1gf
  DT-50G 2gf
  DT-100G 5gf
  DT-150G 5gf
  DT-300G 10gf
  DT-500G 20gf
  PPN-705-3 0.05
  PPN-705-5 0.05
  PPN-705-10 0.1
  PPN-705-20 0.2
  PP-705-300 5
  PP-705-500 5
  PP-705-1000 10
  TM-104YS 0.01
  TM-106YS 0.01
  CSDG-A 0.01
  FM-5 Standard Type 0.01
  FM-5 High Precision Type 0.001
     
  PC-440J  
  PC-465J  
  PC-450J-f  
  PC-455J-f  
  PC-480S2  
  PC-485S2

Danh mục sản phẩm Teclock

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Dịch vụ của chúng tôi
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  575
 • Tuần này:
  2929
 • Tháng trước:
  8542
 • Tất cả:
  223599
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hai (Mr.)

 Email:  sale12@tmpvietnam.com        Tel:  0978.563.970 - 0915254069

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2
Thông tin bottom 3

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top