Danh mục sản phẩm Teclock

Dial Thickness Gauge     
     
  Model Graduation
  (mm)
  SM-112 0.01
  SM-112LS 0.01
  SM-112LW 0.01
  SM-112-3A 0.01
  SM-112-80g 0.01
  SM-112P 0.01
  SM-112FE 0.01
  SM-112AT 0.01
  SM-112D 0.01
  SM-528 0.01
  SM-528LS 0.01
  SM-528LW 0.01
  SM-528-3A 0.01
  SM-528-80g 0.01
  SM-528FE 0.01
  SM-114 0.01
  SM-114LS 0.01
  SM-114LW 0.01
  SM-114P 0.01
  SM-124 0.01
  SM-124LS 0.01
  SM-124LW 0.01
  SM-125 0.01
  SM-125LS 0.01
  SM-125LW 0.01
  SM-1201 0.001
  SM-1201LS 0.001
  SM-1201LW 0.001
  SM-1201L 0.001
  SM-1202L 0.001
  SM-130 0.01
  SM-130LS 0.01
  SM-130LW 0.01
  SFM-627 0.01
  TPM-116 0.01
  TPM-617 0.01
  TPM-618 0.01
  TPD-617J 0.01
  TPD-618J 0.01
  SMD-540S2 0.01
  SMD-540S2-LS 0.01
  SMD-540S2-LW 0.01
  SMD-540S2-3A 0.01
  SMD-550S2 0.01
  SMD-550S2-LS 0.01
  SMD-550S2-LW 0.01
  SMD-550S2-3A 0.01
  SMD-540J 0.01
  SMD-550J 0.01
  SMD-565J 0.001
  SMD-565J-L 0.001
  SMD-130J 0.01
  PG-01J PF-01J
     
     
  PG-02J PF-02J
     
  PG-11J PF-11J
  PG-12J PF-12J
     
  PG-13J PF-13J
  PG-14J PF-14J
     
  PG-15J PF-15J
     
     
  PG-16J PF-16J
     
     
  PG-17J PF-17J
     
  PG-18J PF-18J
     
   
  PG-20J
  PGM-20-5 10±2kPʢa  20gfʣ
  PGM-20-8 10±2kPʢa  51gfʣ
  M-112LS 0.01
  M-528LS 0.01
  M-114LS 0.01
  M-124LS 0.01
  M-130LS 0.01
  M-1201LS 0.001
  MD-540S2-LS 0.01
  D-550S2-LS 0.01
  -112LW 0.01
  M-528LW 0.01
  MD-540S2-LS 0.01
  D-550S2-LS 0.01
  -112LW 0.01
  M-528LW 0.01
  M-124LW M-130LW M-1201LW  
  MD-540S2-LW D-550S2-LW  
  M-114LW M-124LW M-130LW M-1201LW  
  MD-540S2-LW D-550S2-LW  
  -112-3A M-528-3A  
  MD-540S2-3A  
Dial Depth Gauge     
     
  Model Graduation
  ʢ̼̼ʣ
  DM-210 0.01
  DM-211 0.01
  DM-213 0.01
  DM-214 0.01
  DM-250 0.01
  DM-220 0.01
  DM-221 0.01
  DM-223 0.01
  DM-224 0.01
  DM-230 0.01
  DM-233 0.01
  DM-234 0.01
  DM-295 0.01
  DM-273 0.01
  DM-280 0.01
  DM-283 0.01
  DM-251 0.01
     
  DM-252 0.01
  DM-264 0.01
  DM-293 0.01
  DM-210P 0.01
  DM-250P 0.01
  DM-223P 0.01
  DM-224P 0.01
  DMD-210S2 П2.5
  DMD-211S2 П2.5
  DMD-213S2 П5.2
  DMD-250S2 П2.0
  DMD-252S2 П8.0
  DMD-2100S2 П2.5
  DMD-2110S2 П2.5
  DMD-2130S2 П5.2
  DMD-2500S2 П2.0
  DMD-2520S2 П8.0
  DMD-210S2 0.01
  DMD-211S2 0.01
  DMD-213S2 0.01
  DMD-250S2 0.01
  DMD-252S2 0.01
  DMD-2100S2 0.001
  DMD-2110S2 0.001
  DMD-2130S2 0.001
  DMD-2500S2 0.001
  DMD-2520S2 0.001
  DMD-210J 0.01
  DMD-211J 0.01
  DMD-213J 0.01
  DMD-214J 0.01
  DMD-215J 0.01
  DMD-240J 0.01
  DMD-241J 0.01
  DMD-293J 0.01
  DMD-2100J 0.001
  DMD-2150J 0.001
  DMD-2400J 0.001
  DMD-2410J 0.001
  DM-210  
  DM-210P  
  DMD-210S2  
  DMD-210J  
  DMD-2100S2  
  DMD-2100J  
  DM-211  
  DMD-211J  
  DMD-211S2  
  DMD-2110S2  
  DM-213  
  DM-214  
  DM-223  
  DM-224  
  DM-233  
  DM-234  
  DM-223P  
  DM-224P  
  DM-293  
  DMD-213S2  
  DMD-213J  
  DMD-2130S2  
  DMD-214J  
  DMD-215J  
  DMD-2150J  
  DMD-293J  
  DM-250  
  DM-250P  
  DMD-250S2  
  DMD-2500S2  
  DM-251 П5.2
  DM-252  
  DMD-252S2 П8.0
  DMD-2520S2  
  DM-273 П5.2
     
  DM-280 П3.0
     
  DM-283 П8.0
  DM-264 П2.0
  DMD-240J П2.5
  DMD-2400J
  DMD-241J П5.2
  DMD-2410J  
  IM-1 0.1
  IM-2 0.1
  IM-4 0.01
  IM-5 0.01
  IM-1 35
  IM-2 35
  IM-4 35
  IM-5
  ZS-423 2.5
  ZS-424 3.5
  ZS-425 4.5
  ZS-426 5.5
  ZS-427 5.5
  ZS-428 5.5
  ZS-429 5.5
  ZS-408 3
  ZS-409 5.5
  ZS-410 6
  ZS-411 6
  ZS-412 6
  ZS-413 7
  ZS-414 15
  ZS-415 23
  ZS-416 31
  ZS-417 39
  ZS-418 47
  ZS-423 20~23
  ZS-424 22~25
  ZS-425 24~27
  ZS-426 26~29
  ZS-427 28~31
  ZS-428 30~33
  ZS-429 32~35
  ZS-408 30~38
  ZS-409 36~44
  ZS-410 42~50
  ZS-411 48~56
  ZS-412 54~62
  ZS-413 55~73
  ZS-414 71~89
  ZS-415 87~105
  ZS-416 103~121
  ZS-417 119~137
  ZS-418 135~153
  IM-880 0.01
  IM-881 0.01
  IM-882 0.01
  ZS-423 20~23
  ZS-424 22~25
  ZS-425 24~27
  ZS-426 26~29
  ZS-427 28~31
  ZS-428 30~33
  ZS-429 32~35
  ZS-408 30~38
  ZS-409 36~44
  ZS-410 42~50
  ZS-411 48~56
  ZS-412 54~62
  ZS-413 55~73
  ZS-414 71~89
  ZS-415 87~105
  ZS-416 103~121
  ZS-417 119~137
  ZS-418 135~153
  ZS-423 19.3ʙ20.7
  ZS-423 20.3ʙ21.7
  ZS-424 21.3ʙ22.7
  ZS-424 22.3ʙ23.7
  ZS-425 23.3ʙ24.7
  ZS-425 24.3ʙ25.7
  ZS-426 25.3ʙ26.7
  ZS-426 26.3ʙ27.7
  ZS-427 27.3ʙ28.7
  ZS-427 28.3ʙ29.7
  ZS-428 29.3ʙ30.7
  ZS-428 30.3ʙ31.7
  ZS-429 31.3ʙ32.7
  ZS-426 32.3ʙ33.7
  ZS-426 33.3ʙ34.7
  ZS-427 34.3ʙ35.7
  ZS-408 29.3ʙ38.7
  ZS-409 35.3ʙ44.7
  ZS-410 41.3ʙ50.7
  ZS-411 47.3ʙ56.7
  ZS-412 53.3ʙ62.7
  ZS-413 54.3ʙ73.7
  ZS-414 70.3ʙ89.7
  ZS-415 86.3ʙ105.7
  ZS-416 102.3ʙ121.7
  ZS-417 118.3ʙ137.7
  ZS-418 134.3ʙ153.7
  ZS-423 34~37
  ZS-424 36~39
  ZS-425 38~41
  ZS-426 40~43
  ZS-427 42~45
  ZS-428 44~47
  ZS-429 46~49
  ZS-423 48~51
  ZS-424 50~53
  ZS-425 52~55
  ZS-426 54~57
  ZS-427 56~59
  ZS-428 58~61
  ZS-429 60~63
  ZS-423 62~65
  ZS-424 64~67
  ZS-425 66~69
  ZS-426 68~71
  ZS-427 70~73
  ZS-428 72~75
  ZS-429 74~77
  ZS-423 76~79
  ZS-424 78~81
  ZS-425 80~83
  ZS-426 82~85
  ZS-427 84~87
  ZS-428 86~89
  ZS-429 88~91
  ZS-408 60~68
  ZS-409 66~74
  ZS-410 72~80
  ZS-411 78~86
  ZS-412 84~92
  ZS-408 90~98
  ZS-409 96~104
  ZS-410 102~110
  ZS-411 108~116
  ZS-412 114~122
  ZS-408 120~128
  ZS-409 126~134
  ZS-410 132~140
  ZS-411 138~146
  ZS-412 144~152
  ZS-413 151~169
  ZS-414 167~185
  ZS-415 183~201
  ZS-416 199~217
  ZS-417 215~233
  ZS-418 231~249
  ZS-413 247~265
  ZS-414 263~281
  ZS-415 279~297
  ZS-416 295~313
  ZS-417 311~329
  ZS-418 327~345
  GM-1 0.1
  GM-2 0.1
  GM-3 0.1
  GM-8 0.1
  GM-9 0.1
  GM-11 0.1
  GM-20 0.1
  GM-21 0.1
  GM-22 0.1
  GMD-1J 0.1
  GMD-2J 0.1
  GMD-8J 0.1
  FM-20 Internal
  FM-25 External
     
Bore Gauge (CD type)     
     
    Measuring Range (mm)
  Model
  CD-35 18-35
  CD-60 35-60
  CD-150 50-150
  CD-160 100-160
  CD-250 160-250
  CD-400 250-400
  CD-35S 18-35
  CD-60S 35-60
  CD-150S 50-150
  CD-160S 100-160
  CD-250S 160-250
  CD-400S 250-400
  CD-35F 15ʙ35
  CD-60F 35ʙ60
  CD-150F 50ʙ150
  CD-35FS 15ʙ35
  CD-60FS 35ʙ60
  CD-150FS 50ʙ150
     
Dial Tension Gauge     
     
  Model Graduation
  DTN-5 2mN
  DTN-10 5mN
  DTN-30 10mN
  DTN-50 0.02N
  DTN-100 0.05N
  DTN-150 0.05N
  DTN-300 0.1N
  DTN-500 0.2N
  DTN-10G 5mN
  DTN-30G 10mN
  DTN-50G 0.02N
  DTN-100G 0.05N
  DTN-150G 0.05N
  DTN-300G 0.1N
  DTN-500G 0.2N
  DT-5 0.2gf
  DT-10 0.5gf
  DT-30 1gf
  DT-50 2gf
  DT-100 5gf
  DT-150 5gf
  DT-300 10gf
  DT-500 20gf
  DT-10G 0.5gf
  DT-30G 1gf
  DT-50G 2gf
  DT-100G 5gf
  DT-150G 5gf
  DT-300G 10gf
  DT-500G 20gf
  PPN-705-3 0.05
  PPN-705-5 0.05
  PPN-705-10 0.1
  PPN-705-20 0.2
  PP-705-300 5
  PP-705-500 5
  PP-705-1000 10
  TM-104YS 0.01
  TM-106YS 0.01
  CSDG-A 0.01
  FM-5 Standard Type 0.01
  FM-5 High Precision Type 0.001
     
  PC-440J  
  PC-465J  
  PC-450J-f  
  PC-455J-f  
  PC-480S2  
  PC-485S2

Danh mục sản phẩm Teclock

Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  63
 • Tuần này:
  1064
 • Tháng trước:
  2081
 • Tất cả:
  27791
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: 602/41E, Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hai (Mr.)

 Email:  sale12@tmpvietnam.com        Tel:  0978.563.970

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2
Thông tin bottom 3

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top