Danh mục sản phẩm Pisco

No Brand Code
1 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Bracket
BJSB8
2 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Speed Controller
JSC4-M5AT
3 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Polyurethane tube
UB0425-100B (Black color)
Tube O.D: 4mm
Tube I.D: 2.5 mm
Weight: 200-300g/meter
Total weight: 60-90 kg
(UB- 0425.5/32)
4 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VP10BN
(VP10BN (1052))
5 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VP10BN
(VP10BN (1052))
6 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: SSNC 10-02
7 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: SSNC 10-03
8 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: RVUM 6-6
9 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: RVUM 4-4
10 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: RVUM 6-6
11 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: RVUM 4-4
12 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: JSC6-M5A 
13 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: JSC6-M5AT 
14 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: BVU-60-1010
Weight: 102.50 g/pc
15 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: UB1611-20-B
1 roll=20 meter
16 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: UB1611-20-B
1 roll=20 meter
17 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Fittings
Code:  KC8-02 
18 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VP6RS 
19 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Fittings
Code:  KC8-02 
20 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VPB20AN6J 
21 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Pisco VACUUM PAD FILTER
Code:  VP2RS 
22 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
UB0850-100B 
 (8mm x 5mm)
23 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Speed control
Code: JSC8-01BT
24 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC8-02A
(JSC 8-02, PLASTIC,D8X1/4")
25 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC10-04A
(JSC 10-04, PLASTIC,D10X1/2")
26 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
HAND VALVE
Model: HV6-6 (HV-6-6)
27 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
HAND VALVE
Model: HV 10-10 (HV-10-10)
28 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
VP20SA
29 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD 
VP10BN
30 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
PFG-8A-S 
31 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
32 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD 
PFG-3.5A-S
33 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM TWEEZER
VTB-W-4RS
34 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD 
VP10BS
35 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD 
VP10RSE
36 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM PAD
VP4RS
37 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VALVE CODE
HBV8-8
38 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
PISCO PRESSURE CONTROL VALVE
Code: JSC4-M5A
39 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
PISCO PRESSURE CONTROL VALVE
Code: JSC4-M5A
40 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
VACUUM GENERATOR
Code: VRL200-031016
41 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Triple
PKG8-6
42 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Long Elbow
PLL4-01
43 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Long Elbow
PLL6-01
44 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Long Elbow
PLL6-02
45 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Cap
PPF4
46 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Cap
PPF6
47 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Cap
PPF8
48 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union straight
PG6-4
49 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union straight
PG8-4
50 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union straight
PG8-6
51 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union straight
PG10-8
52 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union straight
PG12-8
53 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union straight
PU4
54 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union straight
PU6
55 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union straight
PU8
56 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
straight
PC4-M5
57 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
straight
PC4-01
58 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
straight
PC6-01
59 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
straight
PC6-02
60 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
straight
PC8-01
61 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
straight
PC8-02
62 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Elbow
PL4-M5
63 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Elbow
PL4-01
64 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Elbow
PL4-02
65 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Elbow
PL6-01
66 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Elbow
PL6-02
67 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Elbow
PL8-01
68 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Elbow
PL8-02
69 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union Y
PY4
70 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union Y
PY6
71 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union Y
PY8
72 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union Y
PW6-4
73 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union Y
PW8-6
74 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union Tee
PE4
75 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union Tee
PE6
76 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Union Tee
PE8
77 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union Tee
PEG6-4
78 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequal Union Tee
PEG8-6
79 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Unequa Double Y
PRG6-4
(PEG6-4)
80 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC6-03A
(JSC6-03)
81 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSU4
82 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSU6
83 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC4-M5A
(JSC4-M5)
84 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC6-01A
(JSC6-01)
85 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC6-02A
(JSC6-02)
86 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Quick Coupling PC Φ10 * M10
Model: PC10-01
87 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Quick Coupling Pisco Φ4 * M10
Model: PLL4-01T (PLL 4 – 01T)
88 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Quick Coupling Pisco Φ4 * M10
Model: PL4-01T (PL 4 – 01T)
89 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Quick Coupling Pisco Φ6 * M13
Model: PL5-02T
(PL6 – 02T)
90 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Quick Coupling Pisco Φ6 * M10
Model: PL6-01T (PL6 – 01T)
91 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Quick Coupling Pisco PY ( Union Y) Φ4
Model: PY4T (PY 4T)
92 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Quick Coupling Pisco Φ6 * M13
Model: PLL6-02T
93 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Quick Coupling
Model: SPW6-4 (SPW6 -4)
94 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Pisco Valve air pinsetle
VTB-W-8RN
(Code: VTBW8R)
95 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Pisco Valve air pinsetle
VTB-W-8RS 
(Code: VTBW8R)
96 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Pisco Vacuum
VTA-W-6RN (nitrile rubber) 
(Code: VTAW6)  
97 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Pisco Vacuum
VTA-W-6RS (silicon rubber)  
(Code: VTAW6)  
98 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Model: JSU6
Note: JSU6 is a standard and JSU6K comes with a lower pressure diaphram
(JSU6 (K))
99 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSU4
(Model: SP-2H-B)
100 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Model: PL12-02 (PL 12-02)
101 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: PEG10-8
(Model: TEE 10-08)
102 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Replaced by: PD8-02
(Model: TEE 10-08)
103 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Replaced by: PCF10-02
(Model: TEE 10-08)
104 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: PC8-01 
(Model: PC 08-01)
105 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Model: PC12-02 (PC 12-02)
106 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC8-02B
(Union ELBOW,JSC 8-02/PISCO,PLASTIC,D8X1/4")
107 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC 10-03A 
(Union ELBOW,JSC 10-03/PISCO,PLASTIC,D10X3/8")
108 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC10-03B
(Union ELBOW,JSC 10-03/PISCO,PLASTIC,D10X3/8")
109 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VTB-W-6RN 
110 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: PC6-M5
111 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: SPC6-M5
112 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: CPP8
Note: Please confirm the code
113 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: MNSPJ4-M3-W
SIMILAR ONE OF PISCO:  JSC4-M3AW
114 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: CPP20-6B
115 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: CPP20-8B
116 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: CPP20-10B
117 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: CPSE7-6
118 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: PL6-01
119 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: PL8-02
120 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: PL06-01M
121 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: JSC6-01A
122 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: JSC8-02A
123 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: JSC6-01B
124 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: JSC8-02B
125 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC6-02A or B
(Union ELBOW,JSC 6-02/PISCO,PLASTIC,D6X1/4")
126 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC8-02A or B
(Union ELBOW,JSC 8-02/PISCO,PLASTIC,D8X1/4")
127 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC8-03A or B
(Union ELBOW,JSC 8-03/PISCO,PLASTIC,D8X3/8")
128 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC10-02A or B
(Union ELBOW,JSC 10-02/PISCO,PLASTIC,D10X1/4")
129 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC10-03A or B
(Union ELBOW,JSC 10-03/PISCO,PLASTIC,D10X3/8")
130 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC10-04A or B
(Union ELBOW,JSC 10-04/PISCO,PLASTIC,D10X1/2")
131 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
JSC12-03A or B
(Union ELBOW,JSC 12-03/PISCO,PLASTIC,D12X1/4")
132 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: NB1075-100-W
133 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: NB1075-100-B
134 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VP6LBN
135 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VP6LS
136 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VP4LS
137 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VP8LS
138 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: VP10LS
139 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: SR01
140 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: SR02
141 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC8-02A 
(JSC 8-02, PLASTIC,D8X1/4") 
142 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
143 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Correct: JSC10-04A 
(JSC 10-04, PLASTIC,D10X1/2") 
144 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
145 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: UB0640-100B (UB 0640-100-B
146 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: UB0850-100B (UB 0850-100-B) 
147 Pisco Vietnam
TMP Vietnam
Code: UB1280-100B (UB 1280-100-B)

Danh mục sản phẩm Pisco

Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Dịch vụ của chúng tôi
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  656
 • Tuần này:
  5162
 • Tháng trước:
  10523
 • Tất cả:
  205426
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 1, Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hai (Mr.)

 Email:  sale12@tmpvietnam.com        Tel:  0978.563.970 - 0915254069

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Thông tin bottom 2
Thông tin bottom 3

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top